Všeobecné obchodné a servisné podmienky a ochrana osobných údajov

Všeobecné obchodné a servisné podmienky WiBaComp, s.r.o.

Článok I.
Základné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy pri dodávkach tovaru a služieb, t.j. hardvér, softvér, spotrebného materiálu, pomocného materiálu, náhradných dielov, dokumentácie a pod. medzi firmou: WIBaComp, s.r.o. sídlo MDŽ 20, 942 01, Šurany IČO: 46924892 DIČ: 2023663851 IČ DPH: SK2023663851 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 33206/N (ďalej ako dodávateľ)   a   a)   fyzickou osobou – nevykonávajúcou samostatnú zárobkovú činnosť b)   fyzickou osobou – vykonávajúcou samostatnú zárobkovú činnosť c)   právnickou osobou (ďalej ako Odberateľ) Obchodné podmienky sú záväzné pre celý obchodný styk s dodávateľom. Odlišné písomné dojednania účastníkov majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných podmienok. Podpisom právne záväzných aktov smerujúcich k založeniu záväzného vzťahu medzi dodávateľom a Odberateľom vo veci dodávky predmetu plnenia dodávateľom akceptujú účastníci, že ich vzájomný záväzkový vzťah sa bude riadiť režimom obchodného zákonníka. Jedine v prípade, ak Odberateľ je zároveň spotrebiteľom, sa bude záväzkový vzťah medzi dodávateľom a Odberateľom riadiť občianskym zákonníkom. Založenie dojednávaného záväzkového vzťahu je vždy podmienené prijatím Odberateľovej objednávky dodávateľom. Pre prípad, že by niektoré ustanovenie týchto všeobecných podmienok bolo v rozpore s právnymi predpismi zakotvujúcimi ochranu práv spotrebiteľa, potom sa takéto ustanovenie všeobecných podmienok pre právny vzťah medzi dodávateľom a spotrebiteľom nepoužije a bude aplikovaný príslušný právny predpis.   Definícia základných pojmov.   Spotrebiteľ (ďalej Odberateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti §2 zákona č. 250/2007 Zz. Platca je Odberateľ, ktorý uzatvára záväzkový vzťah s dodávateľom, ale objednáva predmet plnenia s tým, že ho bude používať príjemca/zákazník. Zákazník je ako užívateľ predmetu plnenia s Odberateľom písomne splnomocnený k prevzatiu predmetu plnenia a ku všetkým ďalším rokovaniam v súvislosti s jeho používaním. Predajca je predávajúci pracovník poverený zastupovaním dodávateľa pri obchodnom rokovaní. Cenník (ďalej Cenník/katalóg) pre poskytovanie Servisných služieb vydaný spoločnosťou WiBaComp, s.r.o., ktorý obsahuje rozsah a cenu jednotlivých servisných služieb poskytovaných spoločnosťou WiBaComp, s.r.o.. 

Článok II.
Cena predmetu plnenia   

Prehľadový Cenník/katalóg služieb uvedený na webovej stránke www.opravakavovarov.sk – vydávané dodávateľom, ako aj ústne a telefonické informácie o cenách predmetu plnenia sú informatívne, zo strany dodávateľa nezáväzné a Odberateľom nevymáhateľné. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre, poprípade i ceny predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného oznámenia. Dodávateľ nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači, internetovej prezentácii, či iných obchodných a technických materiálov. Pre upresnenie ceny a špecifikácie predmetu plnenia je Odberateľ oprávnený si vyžiadať cenovú ponuku platnosť ktorej je 7 kalendárnych dní odo dňa vystavenia, ak na nej nie je uvedené inak. Ceny predmetu plnenia uvádzané v cenovej ponuke nezahŕňajú žiadne súvisiace služby, pokiaľ nie je uvedené inak. Požiadavku na poskytovanie súvisiacich služieb je potrebné uviesť v objednávke. Dodávateľ predpokladá obvyklé použitie predmetu plnenia. Akékoľvek špecifické požiadavky na predmet plnenia je nutné uviesť vopred v objednávke. Pre cenovú kalkuláciu u predmetu plnenia platia ceny, uvedené v platnej písomnej ponuke dodávateľa, alebo ceny platné v okamihu prijatia objednávky. Ceny, ktoré nie sú uvedené v katalógu sú stanovené na základe diagnostiky predmetu plnenia a vopred oznámené telefonicky Odberateľovi. Zmena cien na www.opravakavovarov.sk vyhradená!     

Článok III.
Uzatvorenie zmluvy   

Jednotlivé obchodné prípady sa uzatvárajú výlučne na základe písomných objednávok Odberateľa, zaevidovaných do informačného systému Dodávateľa a následne vystavením Preberacieho protokolu. Vystaveniu objednávky obvykle predchádza cenová ponuka dodávateľa vyhotovená na základe požiadavky Odberateľa. Pokiaľ nie je písomne uvedené inak, platia pre záväzkový vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom tieto všeobecné podmienky. Príslušné časti všeobecných obchodných podmienok platia až do doby úplného vysporiadania práv a záväzkov medzi dodávateľom a Odberateľom.   Objednávka (ďalej Preberací protokol) musí obsahovať tieto základné náležitosti: a) obchodnú firmu alebo názov a sídlo Odberateľa vrátane telefonického a e-mailového kontaktu. Ak je Odberateľ fyzickou osobou – podnikateľom, potom uvádza meno a priezvisko, telefonický alebo e-mailový kontakt a miesto podnikania. Fyzická osoba – nepodnikateľ uvádza meno a priezvisko, telefonický alebo e-mailový kontakt. Emailový kontakt je dôležité uvádzať pre prípad písomnej komunikácie – v prípadoch cenových ponúk, potvrdení o likvidácii neopraviteľného zariadenia, riešenia reklamácie a pod. b) osobu oprávnenú v danej veci jednať menom Odberateľa, IČO a DIČ Odberateľa ak je registrovaný ako platca DPH c) jednoznačné a pravdivé určenie predmetu plnenia a jeho množstvo, dodacie podmienky ako je miesto a termín, zodpovednú osobu na prevzatie predmetu plnenia a ďalšie prípadné špecifické požiadavky na predmet plnenia. d) odhadovanú, alebo presnú cenu predmetu plnenia, s ktorou je Odberateľ vopred oboznámený, je uvedená v Preberacom protokole a v prípade jej neprekročenia je považovaná za najvyššiu schválenú cenu na realizáciu predmetu plnenia. Za odhadovanú cenu sa považuje necenníková cena, ktorá sa nedá vopred stanoviť, ale je možné určiť ju len na základe diagnostiky servisovaného zariadenia. Necenníková cena znamená cenu práce a náhradného dielu, ktorého cena na trhu je pohyblivá a náhradný diel je možné identifikovať len na základe diagnostiky predmetu plnenia. Ak nie je možné stanoviť odhadovanú, resp. cenníkovú cenu za opravu predmetu plnenia, uvádza sa do Preberacieho protokolu cenníková cena za diagnostiku, ktorú uhradí Odberateľ Dodávateľovi v prípade, že bola oprava predmetu plnenia zamietnutá Odberateľom, na základe predošlého oznámenia cenovej ponuky za opravu.   Po uzatvorení zmluvy medzi zmluvnými stranami vystaví Dodávateľ potvrdenie a to výlučne písomne, vo forme Preberacieho protokolu. Telefonicky, či e-mailom je možné zmeniť cenu predmetu plnenia, pokiaľ pri diagnostike boli zistené iné skutočnosti, ktoré neumožňujú dodržanie odhadovanej ceny. Dodávateľ môže prijať aj objednávku, ktorá mu bude doručená po uplynutí lehoty platnosti ponuky. Potvrdenie objednávky je dodávateľ povinný odoslať Odberateľovi najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky. V prípade, že základné údaje v potvrdení objednávky vystavenej dodávateľom súhlasia s textom objednávky Odberateľa, potvrdzuje dodávateľ odovzdaním, resp. odoslaním potvrdenia objednávky svoju vôľu prijať objednávku Odberateľa ako záväznú a týmto okamihom vzniká záväzkový vzťah. V prípade, že niektorú z požiadaviek v objednávke Odberateľa nemôže dodávateľ splniť, zašle Odberateľovi znovu ponuku s uvedením možnej varianty objednávky a vyžiada si stanovisko Odberateľa. V prípade, že v objednávke Odberateľa ide o neštandardný predmet plnenia, vyžiada si dodávateľ pred prijatím zloženie zálohy v dojednanej výške na základe vystavenej zálohovej faktúry v zmysle týchto podmienok. Dodacia lehota v potvrdení objednávky začína plynúť po uhradení zálohy objednávateľom. V prípade väčších dodávok predmetu plnenia, či špecifických podmienok, za ktorých má byť plnenie uskutočnené, resp. ak to požaduje niektorý z účastníkov, môžu účastníci uzavrieť zvláštnu zmluvu na predmet plnenia s odkazom na znenie týchto všeobecných podmienok.   Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uzavretie zmluvy vo forme poskytnutia služby požadovanej Odberateľom a to bez uvedenia dôvodu. Dodávateľ neručí za dáta Odberateľa za účelom nutnosti otestovania predmetu servisu spojené s obnovením softvéru (operačného systému) zariadenia do továrenských nastavení. Pokiaľ to situácia dovoľuje, Dodávateľ odporúča pred prinesením zariadenia na servis zálohovať užívateľské dáta alebo môže odberateľ požiadať o zálohu, pokiaľ je možné zálohu zrealizovať podľa platného cenníka. V prípadoch opráv zariadení klasifikovaných ako vodeodolné, Dodávateľ neručí za opätovné nadobudnutie tejto vlastnosti. Pre časté nedorozumenia pri pojmoch vodeodolnosť, resp. vodotesnosť ponúkame tabuľku, ktorá vysvetľuje jednotlivé stupne krytia/ochrany zariadení pred vniknutím kvapaliny.

Článok IV.
Dodacie podmienky   

Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností dodávateľa realizované v čo najkratšom termíne, obvykle 1-5 dní, v prípade špeciálnych produktov a rozsiahlejších dodávok približne 4 – týždne. Uvedená doba sa môže predĺžiť bez predošlého upozornenia Odberateľa. Za splnenie termínu plnenia sa považuje dodanie predmetu plnenia Odberateľovi vo výdajnom mieste dodávateľa, alebo odovzdanie povereným pracovníkom dodávateľa (pri použití vlastnej dopravy dodávateľom) v mieste plnenia alebo odovzdanie predmetu plnenia prvému tuzemskému dopravcovi. Ak je dojednaný osobný odber Odberateľom, alebo ak sa jedná o premet plnenia vyžadujúci inštaláciu u Odberateľa, je za splnenie termínu plnenia považované tiež informovanie Odberateľa, že predmet plnenia je pripravený k expedícii. Odklad prevzatia predmetu plnenia alebo jeho inštalácia u Odberateľa nemá potom vplyv na splnenie termínu plnenia. Ak nie je dohodnuté inak, je miestom plnenia príslušné výdajné miesto dodávateľa. Pokiaľ Odberateľ požaduje iné miesto plnenia, je týmto sídlom Odberateľa alebo miesto plnenia, uvedené na objednávke a tiež na potvrdení objednávky. Náklady spojené s dodaním do iného miesta plnenia, ako je výdajné miesto dodávateľa, nesie Odberateľ. Ak požiada Odberateľ dopravu predmetu plnenia, dodávateľ podľa charakteru predmetu plnenia a údajov na objednávke a potvrdení objednávky zvolí adekvátny spôsob dopravy (poštovú prepravu, prepravnú službu alebo vlastnú dopravu dodávateľa). Ak je predmet plnenia prepravovaný podľa prepravných pokynov Odberateľa, prechádza na Odberateľa riziko straty, poškodenia a zničenia okamihom odovzdania predmetu plnenia poštovej preprave alebo prvému dopravcovi za účelom dopravy predmetu plnenia Odberateľov. Ak neprevezme Odberateľ predmet plnenia z vlastnej viny nesie Odberateľ náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške. Odberateľ je povinný predmet plnenia prevziať a následne skontrolovať súlad množstva a typu predmetu plnenia s dodacím listom alebo výdajkou, príp. viditeľné poškodenie prepravných obalov či produktov. Ak Odberateľ zistí rozpor s dodacím listom alebo výdajkou, príp. zistí viditeľné poškodenie obalov či produktov je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať dodávateľa alebo doručiteľa zásielky a písomne to uviesť na dodacom liste, alebo výdajke dodávateľa, príp. dodacom liste špedičnej služby. Pri zistení rozdielu v množstve a druhu predmetu plnenia alebo jeho viditeľnom poškodení, je Odberateľ povinný túto chybu okamžite reklamovať u dodávateľa, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia. Odberateľ je povinný pri prevzatí predmetu plnenia, jeho prehliadke a následnom uvedení do prevádzky tiež skontrolovať zhodu sériových čísel predmetu plnenia so záznamom uvedeným na dodacom liste, alebo výdajke. Na zistený rozdiel je povinný upozorniť dodávateľa a to najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia predmetu plnenia. Dodávateľ vzápätí zaistí opravu a zaslanie nového dodacieho listu alebo výdajky do 10 pracovných dní. Ak Odberateľ neupozorní na rozdiel včas, potom rozdielnosť sériového čísla produktu a sériového čísla uvedeného v dodacom liste alebo výdajke je dôvodom pre odmietnutie reklamácie. V prípade poskytnutia servisných služieb vrátane diagnostiky je Odberateľ povinný si servisované zariadenie vyzdvihnúť najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní realizovaného zaslanou niektorým z nasledovných spôsobov: telefonicky, SMS, email, písomná forma.  Ak si Odberateľ servisované zariadenie nevyzdvihne ani v lehote podľa predchádzajúcej vety, je povinný zaplatiť Dodávateľovi poplatok za uskladnenie vo výške 1,- EUR/deň. Zariadenie neprevzaté zákazníkom do 6 mesiacov, bude ekologicky zlikvidované alebo použité na vyrovnanie dlhu za vykonanú prácu a skladné.

Článok V.
Inštalácia predmetu plnenia

Ak Odberateľ požaduje inštaláciu predmetu plnenia, resp. ak si predmet plnenia vyžaduje inštaláciu u Odberateľa, je táto prevádzaná za poplatok, a to obvykle v okamihu dodania predmetu plnenia alebo v termíne dohodnutom s poverenou osobou dodávateľa. Odberateľ sa zaväzuje do chvíle inštalácie predmetu plnenia zaistiť jeho riadne uloženie spôsobom zodpovedajúcim jeho charakteru a hodnote. Ak Odberateľ požaduje inštaláciu predmetu plnenia, je povinný zaistiť prístup osobám povereným dodávateľom do objektov, v ktorých má byť predmet plnenia inštalovaný a vytvoriť potrebné podmienky pre inštaláciu najmä zaistiť zodpovedajúcu súčinnosť, ovládanie prístupových hesiel do počítačovej siete, informácie o konfigurácii uvádzaného systému, zálohovanie existujúcich dát na zariadeniach týkajúcich sa inštalácie a pod. Rozsah podmienok vychádza z bežných zvyklostí a bude upresnený poverenou osobou Dodávateľa. Ak Odberateľ neposkytne dodávateľovi požadovanú súčinnosť, resp. nevytvorí podmienky pre úspešnú inštaláciu predmetu plnenia v zmysle predchádzajúceho článku, je dodávateľ oprávnený vyúčtovať Odberateľovi náklady spojené s neumožneným plnením podľa platného cenníka služieb dodávateľa. Ak ostane i nový pokus dodávateľa inštalovať predmet plnenia u Odberateľa z dôvodov ležiacich na strane Odberateľa bezvýsledný, je dodávateľ oprávnený inštaláciu predmetu plnenia odmietnuť. Záväzok dodávateľa inštalovať premet plnenia sa považuje za splnený dňom, kedy opakovaný pokus o inštaláciu predmetu plnenia u Odberateľa ostal bezvýsledný. Inštalácia predmetu plnenia sa považuje za ukončenú predvedením, že príslušný produkt pracuje správne podľa odovzdanej dokumentácie, alebo iným demonštrovaním štandardného prevádzkového stavu. O inštalácii predmetu plnenia u Odberateľa spíšu účastníci preberací protokol.   

Článok VI.
Funkčnosť predmetu plnenia

Odberateľ si je plne vedomí že poškodené a následne opravované zariadenie už nikdy nebude ako NOVÉ! Pri výmene resp. servise náhradných dielov môžu vzniknúť menšie nerovnosti, medzery medzi spojmi, malé oderky, prípadne znížená citlivosť ovládacích prvkov (tlačidlá ovládania, dotyková plocha).Dodávateľ nezodpovedá za vhodnosť predmetu plnenia k určitému účelu použitia a za možnosť použitia v existujúcom systéme Odberateľa, ak nie je toto písomne uvedené v ponuke, potvrdení objednávky, alebo v inej písomnej dohode. Ak Odberateľ požaduje inštaláciu predmetu plnenia v rozpore s obvyklým používaním alebo dohodou, aj keď na túto skutočnosť bol dodávateľom upozornený, je dodávateľ oprávnený: a) navrhnúť realizovateľný spôsob inštalácie predmetu b) navrhnúť doplnenie predmetu plnenia, popr. urobiť potrebné systémové opatrenia k sprevádzkovaniu predmetu plnenia c) inštaláciu predmetu plnenia pre nerealizovateľnosť odmietnuť. Náklady vynaložené dodávateľom v súvislosti s riešením tejto situácie nesie Odberateľ. V špecifických prípadoch, ako sú mobilné zariadenia (mobilné telefóny, smart telefóny a pod.), kávovary, projektory a notebooky, ktoré sú predmetom plnenia Dodávateľ nezodpovedá za sa skryté vady, ktoré sa môžu prejaviť rozoberaním daného zariadenia (mechanické poškodenie zariadenia užívateľom a následky poškodenia – studené spoje a pod., 

Článok VII.
Platobné podmienky a prechod vlastníckych práv   

Obvyklé platobné podmienky pri dodávkach štandardného sortimentu dodávateľa sú zálohová platba, resp. platba v hotovosti, alebo platobnou kartou pri odovzdávaní predmetu plnenia. Iné platobné podmienky je možné dohodnúť v rámcovej, resp. kúpnej zmluve podpísané zástupcom dodávateľa. V prípade, že Odberateľ objednáva neštandardný predmet plnenia ako napr. zákazková konfigurácia počítača, neštandardné komponenty, periférie, či ďalšie zariadenia, popr. softvér môže byť objednávka Odberateľa prijatá a potvrdená až po zložení zálohy Odberateľom vo výške minimálne 30% z ceny neštandardného predmetu plnenia. Ak Odberateľ požaduje úpravu obvyklých platobných podmienok, je potrebné tieto podmienky prejednať s obchodným zástupcom dodávateľa a takto dohodnuté podmienky uviesť v objednávke. Úprava platobných podmienok môže mať vplyv na výšku dohodnutej ceny predmetu plnenia. V prípade že Odberateľ nie je v lehote splatnosti uvedenej na faktúre vystavenej dodávateľom schopný z akéhokoľvek dôvodu túto uhradiť, je povinný okamžite kontaktovať dodávateľa a dohodnúť zmenu platobných podmienok. Ak tak neučiní je dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% dĺžnej čiastky vrátane DPH za každý deň omeškania odo dňa pôvodnej splatnosti záväzku až do jeho úplného uhradenia. Povinnosť Odberateľa uhradiť svoj záväzok voči dodávateľovi riadne a včas je splnená dátumom pripísania platnej dojednanej čiastky na účet dodávateľa uvedený na faktúre. V prípade, že Odberateľ realizuje platbu v hotovosti, vystaví dodávateľ Odberateľovi príjmový doklad s uvedením čísla zálohovej faktúry, resp. faktúry, ku ktorej sa príslušný príjmový pokladničný doklad vzťahuje. Faktúra, resp. zálohová faktúra s uvedením platobnej podmienky v hotovosti je podkladom pre prevedenie platby, nie však dokladom o platbe v hotovosti. Nebezpečie vzniku škody na predmete plnenia prechádza na Odberateľa okamžikom jeho prevzatia. Až do úplného zaplatenia ceny plnenia je predmet plnenia vo vlastníctve dodávateľa, a to aj v prípade začlenenia do systému, ktorý je majetkom Odberateľa, resp. systému, ktorý Odberateľ využíva. Akákoľvek strata predmetu plnenia a jeho poskytnutie do zástavy alebo zriadenie zaisťovacieho prevodu práva či iného záväzkového vzťahu k predmetu plnenia v prospech tretej strany je bez dodávateľa vylúčené. Pokiaľ je dodávateľ oprávnený kvôli nezaplateniu ceny plnenia prevziať predmet plnenia späť, priznáva mu Odberateľ neodvolateľné právo vstupu v obvyklom čase do priestorov v ktorých je predmet plnenia umiestnený za účelom odobratia predmetu plnenia. Ak Odberateľ nesplní svoj záväzok uhradiť cenu za predmet plnenia včas a v plnej výške, je dodávateľ oprávnený prerušiť poskytovanie plnenia, resp. služieb s predmetom plnenia súvisiacich (napr.záručný servis) až do doby uhradenia záväzku Odberateľom v plnej výške vrátane dojednaných úrokov (penále), resp. zmluvných pokút za oneskorenú platbu.   

Článok VIII.
Záruka   

Dodávateľ poskytuje záruku na jednotlivý tovar a na ostatné jednotlivé predmety plnenia s výnimkou softvéru, špecifikované na faktúre alebo inom účtovnom doklade a súčasne v príslušnom doklade o dodaní tovaru alebo služby, t.j. v dodacom liste alebo výdajke, resp. v servisnom protokole, v ktorých sú uvedené sériové čísla dodaného tovaru. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva spotrebiteľa ako odberateľa, ktoré sa ku kúpe veci viažu podľa zvláštnych právnych predpisov. Dĺžka záručnej doby tovaru môže byť pre jednotlivé časti tovaru stanovená rozdielne a je vyznačená na dodacom liste, alebo v servisnom protokole. V týchto právnych vzťahoch, na ktoré sa vzťahuje právna úprava občianskeho zákonníka, trvá pri predaji spotrebného tovaru dĺžka zákonnej doby na nový tovar 24 mesiacov, použitý tovar 12 mesiacov a dodané služby 3 mesiace, ak nestanovuje občiansky zákonník v špecifických prípadoch vyslovene inak.    
Presný rozpis záručných lehôt:
a) dodané služby (oprava zahŕňajúca použité náhradné diely) – 3 mesiace od prevzatia predmetu plnenia
b) predané príslušenstvo podľa Občianskeho zákonníka – 2 roky
c) samostatné náhradné diely podľa Obchodného zákonníka – 2 roky
d) predané používané náhradné diely, používané zariadenia – 1 rok
d) výmena reklamovaného tovaru za nový podľa Občianskeho zákonníka – 2 roky
e) výmena reklamovaného tovaru za nový podľa Obchodného zákonníka – 1 rok
f) záručná doba pri reklamácii a potvrdení oprávnenosti dodanej služby, či tovaru je automaticky predĺžená o dobu, počas ktorej bol predmet reklamácie na riešení u dodávateľa      
U niektorého tovaru je možné zakúpiť rozšírenie dĺžky alebo rozsahu záruky, rozšírený obsah a podmienky záruky sa potom riadia tiež príslušnými registračnými podmienkami resp. zmluvnou dohodou o rozšírení záruky. Iné ustanovenia registračných podmienok, resp. zmluvnej dohody o rozšírení záruky majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných podmienok, v ostatných ustanoveniach platia tieto všeobecné podmienky. Zákonná záruka: Pri predaji tovaru v občiansko-právnych vzťahoch sa na spotrebný tovar v občiansko-právnych vzťahoch podľa ustanovenia § 619 až 627 Občianskeho zákonníka vzťahuje zákonná záruka na prvých 24 mesiacov z celkovej doby dodávateľom poskytnutej záruky. Po uplynutí záruky sa nároky Odberateľa riadia obsahom zmluvnej záruky podľa týchto všeobecných podmienok. Na predaj použitého tovaru sa zákonná záruka nevzťahuje. V občiansko-právnych vzťahoch pri predaji tovaru dodávateľ zodpovedá spotrebiteľovi za chyby, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou a zákonné nároky spotrebiteľa z takejto zodpovednosti za chyby sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka. V občiansko-právnych vzťahoch pri zmluve o dielo sa zákonné nároky spotrebiteľa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, platnými pre zmluvu o dielo. Nároky Odberateľa zo záruky za akosť v režime obchodného zákonníka sa riadia obsahom zmluvnej záruky podľa týchto všeobecných podmienok. Životnosť tovaru: Nedá sa zamieňať životnosť výrobku, t.j. dobu počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže výrobok vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho využívania vydržať, a záručnú dobu, počas ktorej je možné reklamovať chyby výrobku, t.j. také chyby, ktoré majú svoj pôvod vo výrobe, v použitom materiáli či spôsobe spracovania. Za rozpor s kúpnou či inou zmluvou nie je možné považovať reklamáciu takých parametrov, ktoré nie sú pre daný výrobok uvedené v návode ani inej obchodno-technickej dokumentácii výrobcu či v záväzných technických normách. Zmluvná záruka: Zmluvná záruka platí pre obchodné záväzkové vzťahy a právne vzťahy podriadené režimu obchodného zákonníka a ďalej platí pre dobu dodávateľom poskytnutej záruky, ktorá v občiansko-právnych vzťahoch presahuje dĺžku zákonnej záručnej doby. Zo zmluvnej záruky a v obchodno-právnych vzťahoch i zo zákonnej zodpovednosti za chyby vzniká Odberateľovi iba právo na bezplatné odstránenie chýb ako je práca a materiál, na ktoré sa záruka vzťahuje, a ktoré sa počas záručnej doby na tovare/diele vyskytnú pri dodržaní nižšie uvedených záručných podmienok. V prípade neodstrániteľnej chyby vzniká Odberateľovi iba právo na výmenu tovaru za tovar rovnakých parametrov. V rámci zmluvnej záruky bude chyba tovaru odstránená opravou, ak to nebude možné, alebo ekonomické, potom výmenou tovaru za tovar rovnakého druhu a rovných alebo lepších parametrov. Oprava chybnej časti tovaru/diela môže byť urobená nahradením tejto časti rovnakou časťou a ak nebude mať výrobca či dodávateľ taký komponent k dispozícii, potom komponentom s obdobnými alebo lepšími parametrami tak, aby bola obnovená funkčnosť opravovaného tovaru/diela. Zmluvná záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré majú svoj pôvod vo výrobe, v použitom materiáli či spôsobe spracovania, v montáži alebo inštalácii tovaru/diela urobenými dodávateľom. Dodávateľ je povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvnej záruky iba vtedy, pokiaľ Odberateľ nemešká s úhradou ceny predmetu plnenia. Zákonná ani zmluvná záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru/diela spôsobené jeho obvyklým používaním a nevzťahuje sa na chyby, kvôli ktorým bola dohodnutá nižšia cena, ďalej sa nevzťahuje na chyby spôsobené takým použitím alebo takou inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na obsluhu alebo s podmienkami narábania s tovarom uvedenými v týchto všeobecných podmienkach, alebo všeobecnými zásadami, na chyby vzniknuté nedodržaním pokynov na údržbu, prevádzku alebo obsluhu výrobku, na chyby vzniknuté nesprávnou prepravou a nesprávnym skladovaním, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, prevádzkou za iných ako výrobcom i dodávateľom stanovených podmienok, resp. za neobvyklých podmienok, fyzickým poškodením, na chyby vzniknuté neodvratnou udalosťou ako je napr. oheň, voda a pod., poveternostnými vplyvmi, poškodením bleskom alebo elektrostatickým výbojom, nadmerným mechanickým opotrebením, na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, použitím iného ako výrobcom či dodávateľom výslovne doporučeného spotrebného materiálu. Predmetom záručného plnenia nie je tiež bežná údržba, čistenie a podobné úkony predpísané výrobcom v návode na obsluhu. Zákonná ani zmluvná záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebenie súčastí tovaru u ktorých výrobca limitoval životnosť takejto súčasti a na prirodzené opotrebovanie súčastí pri výrobcom doporučenom používaní tovaru. Zmluvná záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru/diela Odberateľom. Ak bude tovar v rámci zmluvnej záruky vymenený, potom vymenený tovar bude mať záručnú lehotu do zvyšku pôvodnej zmluvnej záručnej lehoty reklamovaného tovaru, ak nebude výslovne uvedené inak. Do záručnej lehoty sa nepočíta čas od uplatnenia oprávnenej reklamácie až do času, keď Odberateľ po skončení opravy bol povinný tovar prevziať. Zmluvná záruka zaniká nedodržaním podmienok prevádzky alebo nevykonávaním pravidelnej bežnej užívateľskej údržby v súlade s návodom k obsluhe, prevedením zmeny na dodanom tovare/diele, alebo porušením záručnej nálepky, neoprávneným zásahom do tovaru osobou, ktorá na výkon zásahu nebola výslovne dodávateľom splnomocnená. Nedodržaním záručných podmienok zanikajú všetky práva Odberateľa, vyplývajúce zo zmluvnej záruky.  
Spotrebiteľské zmluvy V prípade, keď predaj tovaru alebo realizácia predmetu plnenia je uskutočnený na základe zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie záležitosti je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar odberateľovi odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar alebo službu, ktorú zaplatil. Zmluvu uzavretú na diaľku so spotrebiteľom je možné zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.    
Záručné podmienky
SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE Odstránenie chýb predmetu plnenia v záručnej dobe, týchto všeobecných podmienok, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Pri uplatnení reklamácie je vždy nutné predložiť: Doklady o kúpe tovaru alebo služby, ktorými sú faktúra alebo iný účtovný doklad a súčasne dodací doklad so sériovým číslom dodaného tovaru/diela, t.j. dodací list alebo servisný protokol. b) V prípade zásielkového predaja ďalej predložiť prepravný alebo poštovný doklad o prevzatí tovaru. c) Reklamovaný tovar, ktorý je kompletný vrátane dokumentácie, s neporušenými záručnými nálepkami. d) Zároveň je potrebné uviesť pravdivo, o akú chybu ide a ako sa prejavuje . e) V prípade tovaru/diela so zakúpenou rozšírenou zárukou predložiť príslušný doklad     
PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S TOVAROM: – Tovar je určený na prevádzku pri napájacej sieti zodpovedajúcej technickej norme, v prostredí bez výkyvov teplôt a vlhkosti. Je potrebné ho riadne udržiavať a prevádzkovo zaťažovať podľa predpisu výrobcu alebo dodávateľa ktorým je návod na obsluhu , resp. užívateľská príručka a pod. – S tovarom je nutné zaobchádzať v súlade s návodom na jeho obsluhu, dodržiavať podmienky prevádzky a údržby tovaru. S tovarom je nutné používať iba taký spotrebný materiál a príslušenstvo, ktoré sú doporučené výrobcom tovaru. – Akékoľvek zásahy do tovaru môžu byť vykonané iba dodávateľom alebo ním výslovne splnomocneným subjektom. – V prípade pamäťových médií je nutné, aby Odberateľ v rámci jeho všeobecnej povinnosti prevencie škôd zaisťoval primeranú a obvyklú ochranu dát. Zariadenia na ukladanie dát sú technické zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom a má stochastický charakter. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za dáta uložené na týchto médiách. Dodávateľ odporúča užívateľovi preventívne zálohovať uložené dáta na vhodnom zariadení. – Pri odovzdaní tovaru/diela na opravu sa predpokladá, že užívateľ zabezpečil vytvorenie zodpovedajúcej zálohy uložených dát i programov a zabránil ich možnému zneužitiu. 

Článok IX
Reklamačný poriadok   

Odberateľ je povinný zaistiť prehliadku predmetu plnenia čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na predmete plnenia. Ak Odberateľ predmet plnenia neprehliadne alebo nezariadi, aby bol prehliadnutý v čase prechodu nebezpečenstva škody na predmete plnenia, môže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke len keď preukáže, že tieto chyby mal predmet plnenia už v čase prechodu nebezpečenstva škody na predmete plnenia. Odberateľ je povinný všetky takto zistené chyby oznámiť ihneď dodávateľovi. Chyby, ktoré mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, je Odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi najneskôr do konca záručnej doby. Odberateľ je povinný uplatňovať reklamáciu predložením predmetu plnenia a písomným oznámením, alebo e-mailom obsahujúcim čo najpodrobnejšiu špecifikáciu zistenej chyby predmetu plnenia, alebo môže takúto reklamáciu uplatniť osobne. Miestom reklamácie je prevádzka dodávateľom k tomu určená, resp. miesto, kde bol predmet plnenia Odberateľom. Predmet plnenia, zakúpený za účelom ďalšieho predaja, je možné reklamovať len v prevádzke dodávateľom k tomu určenej. Na niektoré zariadenia, ktoré môžu byť súčasťou predmetu plnenia, môže Odberateľ uplatniť reklamáciu priamo u autorizovaného zástupcu výrobcu. Pokyny autorizovaného zástupcu výrobcu sú priložené k predmetu plnenia. Miesto uplatnenia reklamácie je potom určené autorizovaným zástupcom výrobcu. Pri reklamácii predmetu plnenia je Odberateľ povinný preukázať zakúpenie predmetu plnenia u dodávateľa faktúrou a súčasne dodacím listom alebo servisným protokolom alebo výdajkou. Reklamáciu je možné oznámiť aj telefonicky na telefónnych číslach k tomu určených alebo osobne u dodávateľa. Pri reklamácii je potrebné nahlásiť typ zariadenia, sériové číslo, číslo faktúry, príp. dodacieho listu a ďalej čo najpodrobnejšie popísať charakter závady a uviesť kontaktnú osobu. Dodávateľ potom zabezpečí posúdenie reklamácie a po dohode s Odberateľom podnikne kroky na odstránenie chyby. Dodávateľ nie je povinný prijať na vybavenie reklamácie predmet plnenia, ak ho Odberateľ neodovzdá so všetkými náležitosťami a príslušenstvom. V prípade dodržania ustanovení Odberateľom, prevezme poverená osoba dodávateľa predmet plnenia na vybavenie reklamácie. Pokiaľ nie je možné, aby dodávateľom poverená osoba rozhodla o priznaní reklamácie na mieste, odovzdá reklamovaný predmet plnenia reklamačnému oddeleniu dodávateľa. O výsledku reklamácie je Odberateľ informovaný spôsobom dohodnutým s dodávateľom a to buď telefonicky, faxom alebo písomne a to spravidla najneskôr do 1 týždňa od prevzatia predmetu plnenia na vybavenie reklamácie. V prípade nutnosti posúdenia chýb tovaru autorizovaným zástupcom výrobcu zabezpečí dodávateľ posúdenie oprávnenosti reklamácie spravidla do 2 týždňov od prevzatia predmetu plnenia.   

Článok X
Odstránenie chýb predmetu plnenia v záručnej dobe   

Dodávateľ je oprávnený na zabezpečenie záručného servisu použiť tretie osoby. Pri chybách, ktorých prejavy sa nedajú reprodukovať, je doba diagnostiky a opravy chyby daná dohodou medzi poverenými osobami dodávateľa a Odberateľa. Ak nie je možné odstrániť takúto chybu u Odberateľa, odstráni dodávateľ takúto chybu po vykonaní príslušných testov v servisnom stredisku. Odberateľ sa zaväzuje vytvoriť dodávateľovi alebo ním poverenému subjektu podmienky pre úspešné vykonanie servisného zákroku, ako aj podmienky k vybaveniu nevyhnutných formalít na vykonanie opravy reklamovanej chyby. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od poskytnutej záruky pri predmete plnenia, resp. pri jeho jednotlivých častiach, ak zistí, že vyskytujúca sa chyba bola spôsobená príčinou nespadajúcou do záruky, alebo ak zistí, že na predmete plnenia, resp. jeho častiach bol vykonaný zásah osobou neoprávnenou, t.j. inou osobou ako dodávateľom alebo osobou ním poverenou.

Článok XI
Zodpovednosť   

Dodávateľ zodpovedá Odberateľovi za škodu jemu spôsobenú, ktorú zaviní porušením povinností vyplývajúcich pre dodávateľa z tohto záväzkového vzťahu. Dodávateľ hlavne nezodpovedá Odberateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku: – údržby predmetu plnenia inou osobou ako dodávateľom, či ním povereným subjektom – nesprávneho alebo neadekvátneho používania predmetu plnenia – používania predmetu plnenia v inom ako doporučenom prostredí Účastníci tohoto záväzkového vzťahu stanovujú, že výška predvídateľnej škody, ktorá prípadne môže vzniknúť porušením povinností dodávateľa, predstavuje čiastku maximálne do výšky ceny predmetu plnenia, ohľadne ktorého došlo ku škodovej udalosti, ak nie je dojednaná iná výška. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie dát Odberateľa, prípadná rekonštrukcia stratených, alebo znehodnotených dát ide na vrub Odberateľa. Akékoľvek nároky na náhradu škody je Odberateľ oprávnený u dodávateľa relevantne uplatniť len vtedy, pokiaľ po vzniku škodovej udalosti urobil všetky kroky smerujúce k minimalizácii výšky škody a pokiaľ o vzniku škodovej udalosti dodávateľa bezodkladne vyrozumel a poskytol mu všetky vyžiadané dokumenty vzťahujúce sa k vzniku škodovej udalosti. Účastníci tohto záväzkového vzťahu nezodpovedajú, okrem prípadov stanovených príslušným zákonom, za porušenie záväzkov spôsobené vyššou mocou, t.j. okolnosťami, ktoré nastanú nezávisle na vôli účastníkov, ktoré nebolo možné ani s vynaložením všetkého možného úsilia odvrátiť, resp. sú objektívne neodvrátiteľnou náhodou.   

Článok XII
Všeobecné ustanovenia   

Ak je v súlade s týmito všeobecnými podmienkami oprávnenie dodávateľa požadovať od Odberateľa úhradu ceny za poskytnuté plnenie, je Odberateľ povinný čiastku dodávateľom v súlade s týmito všeobecnými podmienkami uplatňovanú uhradiť do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre prípad oneskorenia s úhradou faktúry v čiastke alebo v čase, je dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky so započítaním DPH za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná na základe jej fakturácie dodávateľom s tým, že uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody v plnej výške. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tohto záväzkového vzťahu v prípade, že Odberateľ mešká s úhradou finančných čiastok podľa týchto všeobecných podmienok po dobu dlhšiu ako 14 dní. Dodávateľ je ďalej oprávnený realizovať výhradu vlastníctva podľa týchto všeobecných podmienok. Ak nastane situácia predpokladaná v predchádzajúcom článku, sú účastníci tohto záväzkového vzťahu povinní vrátiť si všetko, čo si na jeho základe poskytli, a to najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia o odstúpení, resp. rozhodnutia o realizácii výhrady vlastníckeho práva. Práva a povinnosti vyplývajúce z tohoto záväzkového vzťahu sa riadia slovenským právnym poriadkom. Na riešenie prípadných sporov určujú účastníci ako príslušný vecne príslušný súd v Bratislave. Text týchto všeobecných podmienok je Odberateľovi predkladaný najneskôr s dodávkou Odberateľom objednaného predmetu plnenia. Odberateľ je oboznámený s tým, že záväzkový vzťah vznikajúci pri poskytovaní vyššie uvedených plnení a založený okamihom akceptácie Odberateľom vystavenej objednávky dodávateľom sa riadi týmito všeobecnými podmienkami. Účastníci tohto záväzkového vzťahu sa dohodnú, že oznámenia a iné písomnosti budú považované za doručené tiež dňom, kedy odosielajúca strana obdrží riadne adresovanú písomnosť vrátenú poštovou službou ako nedoručiteľnú alebo adresátom odmietnutú.

Článok XIII
Osobné údaje a ich ochrana

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť dodávateľovi v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. 
13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť dodávateľovi v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.  
13.3. Odberateľ môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu alebo súhlas s uložením osobných údajov odoslaním tejto žiadosti na mail servis@wibacomp.sk.  
13.4. Dodávateľ týmto oznamuje odberateľovi, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), dodávateľ ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje odberateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov odberateľa bude vykonávané dodávateľom v rámci predzmluvných vzťahov s odberateľom a spracúvanie osobných údajov odberateľa je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje odberateľ ako jedna zo zmluvných strán.  
13.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže dodávateľ po doručení objednaného tovaru, resp. služby odberateľovi, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje odberateľa aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu odberateľa informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.  
13.6. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi odberateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.  
13.7. Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje odberateľa získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.  
13.8. Dodávateľ vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje odberateľa vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.  
13.9. Odberateľ bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že dodávateľ mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil: svoje identifikačné údaje, ktoré preukazujú totožnosť dodávateľa, kontaktné údaje dodávateľa, resp. zodpovednej osoby dodávateľa, účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom a právny základ spracúvania osobných údajov, že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je odberateľ povinný poskytnúť, ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý dodávateľ sleduje, je priamy marketing, identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí odberateľovi objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú, dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,  
13.10. Dodávateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.  
13.11. Dodávateľ v súlade s Nariadením poskytuje odberateľovi, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie: totožnosť a kontaktné údaje dodávateľa a v príslušných prípadoch zástupcu dodávateľa, kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby, účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania, ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje dodávateľ alebo tretia strana, okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú, v relevantnom prípade informáciu o tom, že dodávateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie, informácie o existencii práva požadovať od dodávateľa prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je odberateľ povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov, existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;  
13.12. Odberateľ má právo získať od dodávateľa kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré odberateľ požiada môže dodávateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.  
13.13. Ak odberateľ uplatní svoje právo podľa bodu 13.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 13.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.  
13.14. Odberateľ má právo u dodávateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak odberateľ namietne takéto spracúvanie, dodávateľ ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky dodávateľa a osobné údaje dotknutého odberateľa sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.  
13.15. Odberateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak odberateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.  
13.16. Dodávateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť odberateľovi všetky informácie uvedené v bode 13.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Dodávateľ poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s odberateľom dohodne.  
13.17. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti odberateľa, poskytne dodávateľ odberateľovi bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.  
13.18. Dodávateľ oznamuje týmto odberateľovi, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov odberateľa predpokladá, že osobné údaje odberateľa budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:  
13.19. Dodávateľ oznamuje týmto odberateľovi, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov odberateľa sa predpokladá, že osobné údaje odberateľa budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:  
13.19.1. DPD SK s.r.o. , Trňanská 6, 960 01  Zvolen, IČO: 46 489 592, IČ DPH: SK 2023410301  
13.19.2.CITY COURIER SLOVAKIA, s.r.o., Rovniankova 13, 85102 Bratislava, IČO: 45 918996, IČ DPH: SK2023134905  
13.19.3. Zásielkovňa s. r. o., Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČ: 48136999, IČ DPH: SK2120099014  
13.19.4. DHL Express (Slovakia), spol. s r. o., Letisko M. R. Štefánika Bratislava 820 01, IČO: 31342876, IČ DPH: SK2020298610, , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Oddiel Sa, Vložka: 4400/B.  
13.19.5. Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, IČ DPH: SK2020351993, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Oddiel Sa, Vložka: 3215/B.  
13.19.6. Spoločnosť Slovenská pošta, a.s, Partizánska cesta 9 Banská Bystrica 975 99, IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Oddiel Sa, Vložka: 803/S  

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.02. 2012, naposledy aktualizované 01.02.2021